5 Soorten civiele techniek bouwprojecten

Civiele techniek bouwprojecten zijn weg- en waterbouwprojecten waarbij civiele techniek wordt gebruikt. Het doel hierbij is om de infrastructuur in een land voor iedereen goed bereikbaar te maken. Dat bevordert de mobiliteit. Iedereen die van de Nederlandse weg- of waterinfrastructuur gebruikmaakt, profiteert hiervan.

Het is dus niet alleen om voor de inwoners van een stad of provincie. Ook de hulpdiensten en het bedrijfsleven hebben baat bij een goede infrastructuur. Civiele techniek bouwprojecten geven invulling aan deze behoefte.

Het verschil tussen bouwkunde en civiele techniek

Civiele techniek en bouwkunde lijken op het eerste oog op elkaar. Toch zijn er wel verschillen. Bouwkunde richt zich op het ontwerpen, construeren en beheren van gebouwen en andere bouwwerken die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor bewoning, werkplekken, recreatie of commerciële doeleinden. Bouwkundigen richten zich op aspecten zoals architectuur, bouwmaterialen, bouwtechnieken en bouwfysica. Ze werken aan het creëren van functionele, esthetische en duurzame gebouwen.

Civiele techniek daarentegen richt zich op het ontwerpen, construeren en beheren van grote infrastructurele projecten en openbare werken. Dit omvat onder andere bruggen, wegen, tunnels, dammen, waterwerken en rioleringssystemen. Civieltechnische ingenieurs houden zich bezig met aspecten zoals structurele analyse, geotechniek, waterbeheer, transport en planning. Ze werken aan het creëren van veilige en efficiënte infrastructurele oplossingen.

Hoewel er overlappende aspecten zijn tussen bouwkunde en civiele techniek, is het belangrijkste verschil de focus op verschillende typen constructies: gebouwen bij bouwkunde en infrastructurele projecten bij civiele techniek.

De verschillende soorten civiele techniek projecten

Binnen de sector van civiele techniek bestaan er diverse disciplines en specialisaties, waardoor het een zeer uitgebreid vakgebied is. De drie hoofdgebieden zijn Natte Civiele Techniek, Droge Civiele Techniek en Aangepaste Civiele Techniek. Om deze gebieden verder te specificeren zijn er verschillende disciplines:

1. Grond, Weg- en Waterbouw (GWW)

Grond-, weg- en waterbouw is een discipline in de civiele techniek die zich bezighoudt met het plannen, ontwerpen en uitvoeren van projecten op het gebied van wegen, dijken, bruggen en kanalen.

2. Ondergrondse infra

civiel bouwproject ondergrondse infra

Het transport van energie, signalen en stoffen gebeurt steeds vaker via ondergrondse kabel- en pijpleidingsystemen, naast het zichtbare openbare vervoer. Het ondergrondse netwerk van kabels en leidingen is daarom zeer uitgebreid. Bij ondergrondse infrastructuur wordt vaak bodemonderzoek uitgevoerd met behulp van bijvoorbeeld grondradartechnologie.

3. Geotechniek

Het woord ‘geo’ komt van het Griekse voorzetsel dat betrekking heeft op de aarde. Geotechniek heeft dan ook te maken met de aarde en is gericht op de toegepaste wetenschap van bouwen in en op de grond.

Een andere term is “grondmechanica”. Binnen dit vakgebied wordt onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de grond en welke constructies geschikt zijn om op of in de grond te bouwen. Er is veel aandacht voor funderingen, vooral omdat Nederland vele verschillende soorten grond heeft waarbij het funderingsmateriaal en de vorm variëren.

Geotechnische werkzaamheden omvatten bodemonderzoek, rapportage en advies, veldonderzoek en laboratoriumonderzoek om grondwaarden te bepalen. De controle van funderingen valt ook onder geotechniek.

In het westen van Nederland is er sprake van een lage draagkracht van bouwgrond, wat extra aandacht vereist voor funderingen bij grote constructies en gebouwen op de grond. Hierdoor loopt Nederland voorop in kennis op het gebied van geotechniek. Het plaatsen van ondergrondse werken, zoals tunnels, parkeergarages en kelders, behoort ook tot de geotechnische werkzaamheden.

4. Milieutechniek

Milieutechniek onderzoekt de effecten van menselijke invloed op het milieu. Er is specifiek aandacht voor het ontwikkelen van innovatieve technologieën om hedendaagse en toekomstige milieuproblemen op te lossen.

Onderwerpen die binnen dit vakgebied vallen, zijn onder andere klimaatproblematiek, afvalbeheer, drinkwatervoorziening, verouderde infrastructuur en duurzame energieopwekking.

Om deze problemen aan te pakken, werken verschillende disciplines samen, zoals civiele techniek, economie, recht en sociale wetenschappen.

5. Wegenbouwkunde

Binnen civiele techniek is wegenbouwkunde één van de bekendste disciplines. Deze discipline richt zich voornamelijk op het aanleggen van wegen en omvat niet alleen de fysieke aanleg, maar ook de planning, het ontwerp en het beheer en onderhoud ervan. Daarnaast vallen wegvoorzieningen zoals bruggen en tunnels ook onder deze discipline.

6. Spoorwegbouwkunde

Spoorwegbouwkunde omvat alle activiteiten die te maken hebben met het bouwen en onderhouden van spoorwegen en alles wat daarmee samenhangt. Binnen de spoorweg zijn er twee delen: de bovenbouw en de onderbouw.

De bovenbouw bestaat uit het ballastbed, rails, dwarsliggers en bevestigingsmaterialen voor rails aan dwarsliggers. Overwegen en wissels behoren ook tot de bovenbouw. De onderbouw is de draagconstructie voor de bovenste laag van de spoorbaan. De onderbouw bestaat uit een aardebaan die ofwel gemaakt is op een gestabiliseerde ondergrond of door middel van een civiel ontwerp.

7. Verkeerskunde

Verkeerskunde richt op vervoer, mobiliteit en verkeer. Het vakgebied vertoont veel overeenkomsten met planologie, aangezien wegen van belang zijn voor de ruimtelijke ordening en wijzigingen in de ruimtelijke structuur vaak grote gevolgen hebben voor verkeersstromen. De werkvelden van verkeerskundigen beslaan uit logistiek, vervoer, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening.

8. Betonbouw

Civiele betonwerken zijn omvangrijke constructies van beton, zoals sluizen, windmolenparken en viaducten. Er zijn twee methoden bij de betonbouw: prefab elementen of bekistingen. Bij prefab elementen wordt het beton vooraf gegoten in een fabriek. Bij civiele betonbouw met bekistingen wordt het beton ter plaatse op de projectlocatie gestort.

9. Waterbouwkunde

Waterbouwkunde is één van de bekendste disciplines binnen de civiele techniek. Het vakgebied richt zich op het ontwerp en beheer van waterbouwkundige werken, waaronder kanalen, stuwen, duikers, dijken, waterkeringen en sluizen.

Ook havens met bijbehorende dokken, kades en aanlegsteigers vallen onder waterbouwkunde. Activiteiten als baggeren en booreilanden oprichten behoren ook tot dit vakgebied, maar verschuiven steeds meer naar de offshore.

10. Baggertechniek

Baggeren omvat alle activiteiten die gericht zijn op het verwijderen van slib, zand en andere lagen van de waterbodem. Het omvat ook landaanwinning en het schoonmaken van oppervlaktewater. Het slib dat ontstaat wanneer bodemmateriaal, afval, plantenresten en bladeren zich ophopen op de bodem van vaarwegen, kan leiden tot belemmeringen van de scheepvaart. Daarom is het belangrijk om regelmatig baggerslib te verwijderen. Vaak is deze bagger vervuild waardoor afvoer ingewikkeld en duur is. Nederland heeft wereldwijd bekende baggerbedrijven die dit werk uitvoeren.

11. Offshore

civiel bouwproject offshore

Offshore betekent dat iets zich op enige afstand van de kust bevindt. Het wordt ook wel aflandig genoemd in het Nederlands. Offshore verwijst naar activiteiten zoals het verkennen en winnen van olie en gas, windenergie en aquacultuur.

Het heeft twee onderdelen: een mijnbouwdeel met olie- en gasplatforms en een maritiem deel met activiteiten zoals duikondersteuningsschepen, pijpenleggers, kraanschepen en platformbevoorradingsschepen.

De offshore-techniek omvat het ontwerpen, construeren en plaatsen van civiele ontwerpen die worden gebruikt bij industriële processen, publieke voorzieningen of voor de winning van olie, gas en energie op zee.

12. Hydrologie

Hydrologie houdt zich bezig met de eigenschappen en het gedrag van water in zowel de atmosfeer als onder het aardoppervlak. Het vakgebied behandelt onder andere bodemvochtigheid, neerslag, verdamping en grondwaterstroming.

Door deze kennis toe te passen is er voldoende water van goede kwaliteit in bewoonde en landbouwgebieden en is ook de veiligheid tegen overstromingen gewaarborgd. Kortom, hydrologie bestudeert de kringloop van water op, boven en onder het aardoppervlak.

13. Waterbeheer

Waterbeheer valt onder de waterstaat en omvat alle handelingen gericht op het zo efficiënt mogelijk beheren van oppervlakte- en grondwater. Dit is nodig omdat een overschot of tekort aan water onwenselijk is. Het doel van waterbeheer is daarom tweeledig: bescherming tegen overstromingen en zorgen voor voldoende aanvoer van kwalitatief goed water.

14. Gezondheidstechniek

Gezondheidstechniek houdt zich bezig met de waterinfrastructuur van steden. Deze infrastructuur bestaat uit verschillende onderdelen, zoals drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterbehandeling. Persoonlijke hygiëne is essentieel voor de gezondheid van een populatie.

Drinkwatervoorziening en riolering zijn voorbeelden van nutsvoorzieningen die zelfstandige bedrijven beheren. Gemeenten of provincies zijn vaak aandeelhouders van deze bedrijven. Gemeenten voeren rioleringswerkzaamheden over het algemeen ook uit. Hierbij gaat het niet alleen om het afvoeren van huishoudelijk afvalwater, maar ook regenwater van verharde oppervlakken zoals wegen, daken en pleinen.

Vanwege de sterke vervuiling is het niet mogelijk rioolwater ongezuiverd in het oppervlaktewater te lozen. Zuiverings- en waterschappen die verantwoordelijk zijn voor het peil en de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland, behandelen het water eerst.

Een specialistische aanpak bij civiele techniek bouwprojecten

Bij civiele techniek bouwprojecten is de kans groot dat er een overlapping van één van de disciplines op je project van toepassing is. Het is eigenlijk niet mogelijk om een complete infrastructuur te bouwen zonder dat je rekening houdt met alle factoren. Dit gaat dan bijvoorbeeld om de bodemsamenstelling, het grondwater en de veiligheid van de constructie. Omdat de projecten complex zijn, is het belangrijk deze zorgvuldig voor te bereiden en uit te werken.

Daarbij houd je tevens rekening met duurzaamheid, slimme technieken en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Je wilt je concentreren op de hoofdzaken van je bouwproject. Het is belangrijk dat je het overzicht houdt gedurende iedere fase van je civiele techniek bouwproject.

Lees ook: Hoe kies je de juiste projectmanagement software voor jouw bouwproject?

Wil jij ook ontdekken hoe Simjo jouw civiele bouwproject ondersteunt?

Simjo is projectmanagement software, speciaal ontwikkeld voor projectmanagers en projectteams in de (civiele) bouw. Bekijk hier hoe Simjo jouw werk vereenvoudigt. Of meld je aan als Simjo tester. Wij houden je op de hoogte over de ontwikkeling van Simjo en jij mag als één van de eersten nieuwe functionaliteiten in gebruik nemen.

Simjo testen