De voordelen van een masterplanning voor jouw bouwproject

Een succesvol bouwproject vereist een zorgvuldige planning en coördinatie van tal van verschillende activiteiten. Om dit proces eenvoudiger te maken, en de juiste ondersteuning te bieden, maken veel bouwprojectmanagers gebruik van een masterplanning (MP). Hier vind je meer informatie over wat een MP exact inhoudt en wat het verschil is tussen een operationele planning (OP) en een masterplanning. Ook ontdek je hier wat de voordelen zijn van het gebruik van een MP in je bouwproject.

Wat is een masterplanning?

Een masterplanning is een uitgebreide planning die de strategische visie en het overkoepelende plan voor een bouwproject vastlegt. Het vormt een leidraad voor alle fasen en activiteiten gedurende het gehele project.

Het ontwikkelen van een MP vereist een grondige analyse en planning. Zo omvat het de uitvoering van haalbaarheidsstudies en het evalueren van de technische en economische levensvatbaarheid van het project. Maar ook het identificeren van mogelijke risico’s en het ontwikkelen van passende beheersmaatregelen is onderdeel van de voorbereiding. Bovendien kijk je tijdens het masterplanningsproces naar alternatieve oplossingen en kies je de beste benadering en aanpak om de gestelde doelen te bereiken.

Een MP biedt daarnaast een gedetailleerde beschrijving van de gewenste eindresultaten, inclusief de functionele en esthetische doelstellingen. Het definieert de scope van het project, identificeert de belangrijkste mijlpalen en bepaalt in welke volgorde bepaalde activiteiten plaats moeten vinden.

Ook omvat het de coördinatie van verschillende disciplines, zoals architectuur, constructie, elektrotechniek, mechanica en landschapsarchitectuur. Dit alles zorgt ervoor dat alle aspecten naadloos op elkaar aansluiten.

Het verschil tussen een operationele planning (OP) en masterplanning (MP)

Veel mensen halen de twee begrippen operationele planning en masterplanning door elkaar. En hoewel beide belangrijk zijn in een project, verschillen ze ook van elkaar.

Operationele planning

Bij een OP ligt de focus met name op de dagelijkse operationele activiteiten en op korte termijn doelen en taken. Het operationele plan benadrukt specifieke details en uitvoeringsaspecten die voor een bepaalde fase van belang zijn. Het belangrijkste doel van een OP is het bereiken van efficiëntie en het volgen van het project tijdens de uitvoering.

In complexe bouwprojecten waarin meerdere teams en disciplines samenwerken, biedt een operationele planning een gestructureerde aanpak om de werkzaamheden te coördineren. Ook zorgt het voor een efficiënte uitvoering en helpt het bij het optimaliseren van de inzet van middelen. Tot slot biedt een OP houvast bij het minimaliseren van vertragingen en het bewaken van de kwaliteit van het werk.

Masterplanning

Een MP richt zich op de algemene visie en het strategische plan van het project en overziet dus niet alleen activiteiten op de korte termijn. Het omvat de volledige projectduur en alle fasen die aan bod komen. Ook benadrukt een MP de coördinatie tussen verschillende disciplines en betrokken partijen. Dit type planning houdt rekening met de complexe relaties tussen activiteiten en afhankelijkheden. Een MP biedt over het algemeen een raamwerk voor besluitvorming en risicobeheer op hoog niveau en heeft een grotere scope dan een OP.

Toch zijn beide soorten plannen handig tijdens een bouwproject. Hoewel een OP essentieel is voor de dagelijkse uitvoering van een project, moet je deze blijven afstemmen op de overkoepelende masterplanning (MP). De MP biedt het strategische kader en de richtlijnen, terwijl de OP zich richt op de concrete acties en taken die nodig zijn om de doelen te behalen. Door beide planningen op elkaar af te stemmen en te integreren, ben je in staat je bouwproject efficiënt uit te voeren en de gestelde doelen te behalen.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een MP in een project

Het opstellen van een uitgebreid MP biedt vele voordelen. Zo zorgt het voor meer overzicht, een betere coördinatie, meer efficiëntie en een optimaal risicobeheer. Ook is het een hulpmiddel voor stakeholdermanagement en biedt het effectieve tijds- en kostenbeheersing.

1. Overzicht en coördinatie

Een MP biedt een overkoepelend overzicht van het gehele bouwproject. Hierdoor hebben alle betrokkenen een duidelijk begrip van de doelstellingen, de omvang en de onderlinge relaties van de activiteiten. Het helpt bij het in kaart brengen van en bij het oplossen van potentiële knelpunten en conflicten tussen verschillende disciplines.

2. Efficiëntie

Door een MP te gebruiken, kun je middelen effectiever plannen en toewijzen. Het minimaliseert overlap en vermijdt onnodige vertragingen of stilstand. Dit leidt tot een beter gebruik van arbeid, materialen en apparatuur, wat de totale kosten van het project flink kan verlagen.

3. Risicobeheer

Een MP helpt bij het identificeren en beheren van mogelijke risico’s gedurende het hele project. Door potentiële risico’s in een vroeg stadium te identificeren, kun je passende maatregelen nemen om ze te verminderen of te vermijden. Het biedt ook een raamwerk om te reageren op onverwachte gebeurtenissen en verstoringen. Hierdoor is het eenvoudiger de projectvoortgang te beheren waardoor je minder snel voor verrassingen komt te staan.

Lees ook:  In vijf stappen naar een beter risicomanagement van het bouwproject

4. Stakeholdermanagement

Een MP fungeert als een communicatiemiddel tussen verschillende belanghebbenden, zoals opdrachtgevers, aannemers, architecten, vaklieden en onderaannemers. Het biedt een gemeenschappelijk referentiekader en helpt bij het opbouwen van wederzijds vertrouwen en begrip. Dit draagt bij aan een betere samenwerking en vermindert de kans op misverstanden of conflicten.

5. Tijd- en kostenbeheersing

Met hulp van een MP is het beter mogelijk om realistische en haalbare tijdlijnen op te stellen. Het biedt inzicht in de duur van elke fase en identificeert kritieke paden, waardoor je beter kunt anticiperen op mogelijke vertragingen en tijdig corrigerende maatregelen kan nemen. Dit helpt om het project op schema te houden en mogelijke kostenoverschrijdingen te voorkomen.

Het gebruik van een MP biedt dus vele voordelen, zoals overzicht en coördinatie, efficiëntie en optimalisatie van middelen, risicobeheer, stakeholdermanagement en tijd- en kostenbeheersing. Door een gedegen masterplanning toe te passen, ben je beter in staat je bouwproject succesvol af te ronden binnen de gestelde doelen en budgetten.

Lees ook: Budgetoverschrijding in bouwprojecten: aandachtspunten en tips

Aan de slag met een masterplanning

Nu je weet wat de voordelen van een masterplanning zijn, kun je zelf aan de slag om er een op te stellen. Begin met het samenstellen van jouw team en definieer duidelijke doelstellingen. Voer grondige analyses uit om potentiële bedreigingen te identificeren en om risico’s te verminderen. Breek je project op in verschillende fasen en definieer de activiteiten, mijlpalen, afhankelijkheden en tijdschema’s voor elke fase. Een goed ontwikkeld en effectief geïmplementeerd MP helpt je uiteindelijk om jouw bouwproject succesvol af te ronden.

Wil jij ook ontdekken hoe Simjo jouw bouwproject ondersteunt?

Simjo is projectmanagement software, speciaal ontwikkeld voor projectmanagers en projectteams in de bouw. Bekijk hier hoe Simjo jouw werk vereenvoudigt. Of meld je aan als Simjo tester. Wij houden je op de hoogte over de ontwikkeling van Simjo en jij mag als één van de eersten nieuwe functionaliteiten in gebruik nemen.

Simjo testen